11Kwi

Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy

W ostatni weekend marca rozpoczęliśmy kolejny kurs KPP.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu Ratownik
w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy będzie wykonywał następujące czynności?

1) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art.43 ust.2
2) ewakuacja z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
3) resuscytację krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
4) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
5) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
6)  ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
7)  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochrona termiczna osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8)  stosowanie tlenoterapii biernej;
9)  wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

Zapraszamy osoby spełniające poniższe punkty:
1)  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;  [osoba pełnoletnia]
2)  zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;  [m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja – patrz wyjaśnienie poniżej]
3)  której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Osoby, które posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, […] i uzyskaniu tytułu ratownika;  [zdany egzamin] zapraszamy w ostatni weekend na recertyfikację.

Jakie jednostki współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego?

  • Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomkpp28032014ocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.6)) [w szczególności GOPR i WOPR], inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
  • Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
  • Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Realizowane przez firmę DIVEMED Kursy kwalifikowanej Pomocy realizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz są dostosowane do specyfiki pracy poszczególnych służb ratowniczych.

[slider]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie.jpg.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-2.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-3.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-4.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-5.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-6.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/kurs-KPP-szkolenia-z-pierwszej-pomocy-Jelenia-góra-dolnośląskie-7.jpg
[/slide]

[slide image_width=”650″ image_height=”300″ link=”your_link” title=”Kurs KPP” alt_text=” ” auto_resize=”true”]
http://divemed.pl/wp-content/uploads/2013/12/namiot-ratunkowy-punkt-medyczny-divemed-8.jpg
[/slide]

[/slider]